Voorwaarden

Algemene factuurvoorwaarden

Artikel 1
Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen.

Artikel 2
De factuur moet betaald worden binnen de veertien kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze
termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%.

Artikel 3
Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen,
meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de
schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot
betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde
bedrag met een minimum van 25 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.

Artikel 4
Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken
onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten
zijn ten laste van de klant.

Artikel 5
In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton
of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders
voorschrijft.
Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het
vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij
de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder,
de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de
levering.

Artikel 6
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen
doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het
totaalbedrag van de bestelling.